HomePage O Nama Kontakt Partneri Mape

O Nama

U skladu sa Odlukom o osnivanju Udruženja Logističara Brčko distrikta Skupština Udruženja, na sjednici održanoj 09.03.2009. godine utvrdila je  tekst Statuta

STATUT

Udruženja Logističara Brčko distrikta BiH

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se utvrđuje:

- Naziv, adresa udruženja i djelokrug rada,

- Pravni status, pečat i štambilj udruženja,

- Amblem – zaštitni znak Udruženja,

- Način djelovanja Udruženja,

- Programski ciljevi, zadaci i djelatnost udruženja,

- Članstvo udruženja, prava, dužnosti i odgovornosti članova udruženja,

- Organi upravljanja, zastupanja i predstavljanja udruženja,

- Imovina udruženja, sticanje, raspolaganje i finansiranje djelatnosti udruženja,

- Informisanje i javnost rada udruženja,

- Statusne promjene, trajanje i prestanak udruženja,

- Druga pitanja od značaja za organizovanje rada udruženja.

II NAZIV, ADRESA, DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA

Član 2.

Naziv udruženja, koje ima status pravnog lica, glasi:

TRANS LOGISTIC,Udruženje Logističara Brčko Distrikta BiH

 

Skraćeni naziv Udruženja glasi:

TRANS LOGISTIC

Član 3.

Sjedište Udruženja: poslovni centar “SAVA” ugao ul.Safeta bega Bašagića i Bulevara mira; Brčko Distrik BiH

Član 4.

Udruženja djeluje na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište Udruženja, o čemu odlučuje Skupština Udruženja, u skladu sa zakonom.

III PRAVNI STATUS, PEČAT I ŠTAMBILJ UDRUŽENJA

Član 6.

Danom upisa u registar kod Osnovnog suda Brčko distrikta , Udruženje stiče svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proističu iz zakona i ovog Statuta.

Član 7.

Udruženje ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Udruženja je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa upisanim nazivom Udruženja.  Štambilj Udruženja je četvrtastog oblika sa ispisanim nazivom Udruženja, brojem, datumom i crticama za upisivanje datuma i broja.

Amblem Udruženja

Član 8.

Udruženje može imati svoj amblem, odnosno zaštitni znak.

Skupština Udruženja je ovlaštena za usvajanje amblema, odnosno zaštitnog znaka Udruženja.

IV CILJEVI, ZADACI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 9.

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Ciljevi, zadaci i djelatnost Udruženja su:

  1. Djelovati i animirati preduzeća i preduzetnike da  učestvuju u razmjeni informacija koje se tiču djelanosti logistike
  2. Kod preduzeća koja se bave pružanjem usluga organizacije transporta i logistike poboljšati, edukativnim putem, saznanja o sistemu logistickih i transportnih usluga
  3. Fokusirati svoj rad na poslovne  grupe u cilju promocije i poboljšanja sistema logistickih usluga  
  4. Edukativnim putem povećati znanja kod organizacija koje se bave pružanjem usluga logistike i transporta
  5. Obezbjeđenje mogućnosti sticanja i znanja kroz organizaciju seminara i obuka
  6.  Razvijati znanja o struci kroz upoznavanje sa novim zakonskim propisima
  7.  Djelovanje na lokalnom nivou, u rješavanju svakodnevnih problema  sa kojima se susreću preduzeća koja se bave pružanjem usluga organizacije logistike i transporta

Djelatnosti udruženja su:

       -91.330 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

       -91.110 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Član 10.

Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje koje se finansira prilozima donatora i svojih članova.

V ČLANSTVO UDRUŽENJA

Član 11.

Osnivači udruženja su ujedno i članovi Skupštine.

Članovi Udruženja mogu biti i druga lica koja pristupe Udruženju i prihvate programske ciljeve i opšta akta Udruženja.

Član 12.

Članovi Udruženja su ravnopravni.

Fizička lica kao članovi Udruženja učestvuju u radu i razvijaju svoje aktivnosti neposredno, a pravna lica kao članovi Udruženja, učestvuju u radu i aktivnostima Udruženja preko svojih predstavnika.

Član 13.

Članovi Udruženja ne mogu biti:

-          lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane javnog istupanja, dok ta zabrana traje,

-          lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, kao za krivična djela preuzeta po osnovu međunarodnih konvencija,

-          lica kojima je izricana kazna isključenja ili neka disciplinska mjera kod drugih Udruženja i organizacija,

-          lica koja svojim lošim odnosom prema ostalim članovima narušavaju jedinstvo Udruženja.

Član 14.

Udruženje može imati sljedeće kategorije članstva:

1. aktivne,

2. počasne i

3. potpomažuće.

Član 15.

Aktivni članovi Udruženja su:

- lica koja aktivno rade u Udruženju ili obavljaju stručne i administrativne poslove u Udruženju,

- lica koja imaju svojstvo funkcionera, odnosno koja aktivno vrše povjerene dužnosti u organima upravljanja i radnim tijelima organa uprave Udruženja.

Član 16.

Članovi u principu plaćaju mjesečnu članarinučiju visinu utvrđuje Skupština.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica i izjava na pripremljenom obrascu.

Primljeni član upisuje se u evidenciju članova.

Član 17.

Počasni član Udruženja je lice koje Skupština Udruženja izabere za počasnog člana  zbog naročitih zasluga za razvoj Udruženja.

Član 18.

Potpomažući članovi Udruženja su građani i pravna lica koja redovnim prilozima potpomažu rad i aktivnosti Udruženja u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Član 19.

Aktivnim članovima Udruženja, nadležni organ upravljanja može odrediti naknadu ili nagradu, na osnovu kriterija utvrđenih posebnim Pravilnikom.

Član 20.

U znak priznanja za savjesno ispunjavanje zadataka, za posebne rezultate i za savjestan i predan rad, Udruženje može pohvaliti i nagraditi svoje članove.

Pohvale i nagrade izdaju se u vidu pohvalnica i diploma.

Odluku i pohvalama i nagradama donosi Skupština Udruženja.

Član 21.

Stupanje u članstvo je slobodno i vrši se na dobrovoljnoj osnovi, ako su ispunjeni uslovi za prijem u članstvo.

Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrascu.

Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva i izdaje mu se članska karta.

članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana Udruženja.

Oblik i sadržaj članske knjižice utvrđuje se odlukom Skupštine Udruženja.

Prestanak članstva

Član 22.

Članstvo u Udruženju prestaje:

a) Istupanjem,

b) Brisanjem,

c) Isključenjem.

Čan 23.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 24.

Predstanak članstva u udruženju vrši se u trenutku kada odredjeni član više od 60 dana neopravdano zanemaruje vršenje svoje dužnosti u udruženju.

Član 25.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja, ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Odluku o isključenju donosi Skupština Udruženja.

Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana, ukoliko je izabran na određenu funkciju, odnosno predstavnika Udruženja.

VI PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 26.

Prava članova Skupštine Udruženja su:

1. Da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,

2. Da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,

3. Da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,

4. Da budu redovno informisani o radu i rezultatima rad,

5. Da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.

Član 27.

Dužnosti članova Skupštine Udruženja su:

1. Da učestvuju u aktivnostima Udruženja,

2. Da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,

3. Da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,

4. Da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju

5. Da uredno i na vrijeme izmiruje članarinu.

Član 28.

Za neizvršavanje obaveza u skladu sa pravilima udruženja od strane njenih članova , udruženje može izreći sledeće mjere:

1. Javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta,

2. Opomena pred isključenje za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza,

3. Isključenje iz Udruženja u slučaju da član teže povrijedi statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno nanese veću materijalnu štetu.

VII SKUPŠTINA UDRUŽENJA, PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Skupština udruženja

Član 29.

Skupština Udruženja je najviši organ upravljanja Udruženjem i čine je svi članovi Udruženja.

Način rada Skupštine pobliže se utvr|uje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 30.

Skupština Udruženja može biti:

- Redovna,

- Vanredna.

Redovna Skupština održava se u pravilu jednom godišnje i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.

Vanredna Skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredvi|enih teškoća u radu,

poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji i drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

Član 31.

U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Udruženje ostvaruje saradnju i predstavnici državnih organa.

Član 32.

Poziv o održavanju redovne Skupštine mora se uputiti članovima najmanje 10 dana prije njenog održavanja i to zajedno sa formulisanim dnevnim redom.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Udruženja.

Vanredna Skupština se saziva na osnovu  pismeno obrazloženog zahtjeva.

Član 33.

Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, kojeg bira Skupština iz reda članova, na početku rada Skupštine.

Skupština bira zapisničara i ovjerivača zapisnika, koji zajedno sa predsjednikom Skupštine vode i potpisuju zapisnik sa sjednice.

Član 34.

Skupština punovažno odlučuje kada sjednici prisustvuje više od polovine članova. Odluke i zaključci se donose većinom glasova članova koji prisustvuju sjednici, ukoliko Statutom nije predviđeno da se za donošenje određenih akata traži kvalifikovana većina.

Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj skupštini ne utvrdi tajni način glasanja.

Član 35.

Skupština u svojoj nadležnosti donosi:

-          Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,

-          Opšta akta Udruženja i Poslovnik o radu Skupštine,

-          Program rada Udruženja,

-          Finansijski plan za tekuću godinu i završni račun Udruženja,

-          Odluke o pripajanju, razdvajanju, transformiranju, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja,

-          Odluku o promjeni naziva Udruženja,

-          Odluku o raspodjeli imovine Udruženja, za slučaj njegovog prestanka,

-          Odluke o pohvalama i nagradama zaslužnih članova Udruženja,

-          Daje tumačenje odredbi ovog Statuta

-          Razmatra i usvaja zvještaje o radu Udruženja

-          Bira predsednika udruženja i predsednika skupštine

-          Bira i počasne članove Udruženja i vrši njihovo proglašenje

-          Razrešuje dužnosti predsednika udruženja i predsednika skupštine.

Predstavljanje i zastupanje Udruženja

Član 36.

Predstavljanje  i zastupanje Udruženja Logističara Brčko distrikta u pravnom prometu prema trećim licima povjerava se predsjedniku  udruženja.

Predsednika udruženja bira skupština na mandat od 4 godine sa mogućnošću produženja na još 4 godine.

Član 37.

Predsjednika Skupštine Udruženja, na mandatni period od 4 godine bira Skupština Udruženja..

Predsjednik Skupštine Udruženja za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Član 38.

Predsjednik Skupštine Udruženja ima prava, dužnosti i odgovornosti da:

-          saziva redovnu i vanrednu Skupštinu,

-          priprema i predlaže donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine Udruženja,

-          potpisuje sva opšta akta skupštine

-          naredbodavac u izvršenju finansijskog plana,

-          vodi poslovanje udruženja i donosi odluke u okviru programa i planova razvoja udruženja,

-          određuje izvedbene planove i radne zadatke,

-          sklapa sporazume i ugovore u cilju ostvarenja obaveza Udruženja,

-          oblikuje i nadzire medijski identitet i promidžbu udruženja,

-          podnosi izvještaj o radu Udruženja Skupštini,

-          stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanja materijalno finansijskog poslovanja,

-          stara se o zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova,

-          planira, programira i izvršava sve radnje u okviru realizacije projekcija stručne, marketinške, finansijske, reklamno promotivne, medijske i svake druge djelatnosti Udruženja,

-          donosi opšta akta, izuzev onih koja su u izričitoj nadležnosti Skupštine,

-          izvršava odluke Skupštine,

-          ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i zakonom.

VIII  IMOVINA UDRUŽENJA, STICANJE, RASPOLAGANJE I FINANSIRANJE DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 39.

Ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja, obezbje|uje se:

- odčlanarine koju plaćaju članovi Udruženja,

- iz prihoda po osnovu sponzorstva, priloga i poklona,

- iz drugih izvora, u skladu sa Statutom i zakonom.

Visina članarine utvrđuje se na Skupštini Udruženja.

Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za obavljanje osnovne djelatnosti, radi unaprjeđivanja osnovnih programskih aktivnosti i administrativnih troškova.

Sredstva Udruženja pravično i korektno se raspoređuju za finasiranje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje.

Član 40.

Imovinu Udruženja čine sredstva, stvari i prava.

O imovini Udruženja vodi se propisana evidencija, u skladu sa Zakonom.

IX INFORMISANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 41.

Rad Udruženja je javan.

Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću rada.

Javnost rada Udruženja omogućit će svim članovima nesmetan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima  djeluje Udruženje, kao i planiranje daljih aktivnosti.

X TRAJANJE I PRESTANAK UDRUŽENJA

Član 42.

Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština Udruženja ne donese odluku o prestanku Udruženja.

Udruženje prestaje s radom u slučajevima:

-          kada to odluči Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja

-          ako se utvrdi rješenjem nadležnog organa da je Udruženje prestao djelovati, na osnovu Zakona,

-          ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje godišnje Skupštine Udruženja, a Skupština nije održana,

-          ako se broj članova smanji ispod broja određenog za osnivanje Udruženja,

-          kad nadležni organ donese konačno rješenje  o prestanku udruženja,

-          u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Član 43.

U slučaju da prestane sa radom Udruženje, imovina Udruženja prvenstveno se raspoređuje:

  1. Na izmirenje zakonskih i ugovornih obaveza,
  2. Povrat sredstava prema ugovorima o donatorstvu, sponzorstvu, poklonu, implementiranju i dr. u dijelu koji je kategorisan kao “planirana a neutrošena sredstva”.
  3. Ostatak sredstava koji preostane nakon izmirenja obaveza iz tačaka 1. i 2., prenosi se na raspolaganje humanitarnoj ili drugoj organizaciji koja preuzima dalje vršenje programskih zadataka organizacije nakon njenog prestanka sa radom.

U slučaju nepostojanja pravnog sljedbenika  sredstva se poklanjanju u humanitarne svrhe.

Po prestanku rada Udruženja izvršit će se popis cjelokupne imovine Udruženja, sastaviti likvidacioni balans, podmiriti finansijske obaveze, a nepokretna imovina Udruženja prenijet će se na upravljanje organizaciji koja preuzima poslove i zadatke Udruženja.

XI DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA ORGANIZOVANJE RADA UDRUŽENJA

a) Poslovna tajna

Član 44.

Poslovnu tajnu Udruženja predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenom licu štetilo interesima i ugledu Udruženja i organizacija sa kojima je Udruženje povezano, njenih sponzora i donatora, a naročito:

-          poslovni planovi i programi razvoja Udruženja,

-          finansijski planovi i izvještaji,

-          druge isprave i podaci koji budu utvrđeni aktima Udruženja.

Član 45.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi članovi Udruženja i lica koja na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

b) Spajanje, razdvajanje i transformacija

Član 46.

Udruženje se može pripojiti drugom udruženju.

Drugo udruženje se može pripojiti Udruženju.

Udruženje može izvršiti spajanje s drugim udruženjem tako da takvim spajanjem nastane novo udruženje.

Udruženje se može transformisati u fondaciju, u skladu sa zakonom.

Odluku o transformaciji Udruženja iz ovog člana donosi Skupština dvotrećinskom većinom članova.

Član 47.

Udruženje može osnovati podružnicu ili kancelariju izvan svog sjedišta, radi promocije statutarnih ciljeva.

Član 48.

Udruženje ni u kom slučaju neće stupati u statusne ili ugovorne oblike povezivanja koji bi na bilo koji način vodili komercijalizaciji njenog djelovanja ili ugrozili osnovne programske ciljeve zbog kojih je osnovana.

c) Planiranje u Udruženju

Član 49.

Planiranje rada i razvoja Udruženja zasniva se na vlastitim procjenama uslova i mogućnosti ostvarivanja osnovnih funkcija radi kojih je osnovano Udruženje.

Planove rada Udruženja donosi Skupština.

Odgovornost za uspješnu organizaciju funkcije planiranja snosi predsjednik Skupštine udruženja.

d) Računovodstvo i izvještavanje

Član 50.

U Udruženju se vodi računovodstvo u skladu sa opštee prihvaćenim računovodstvenim principima, kojim se osiguravaju pravovremene, potpune i tačne informacije i priprema izvještaja o poslovanju, prihodima i rashodima, imovini, kapitalu i obavezama Udruženja, za potrebe organa Udruženja i nadležnih državnih organa i drugih ovlaštenih organizacija.

Član 51.

U sjedištu Udruženja o rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama Skupštine Udruženja, obavezno se čuvaju slijedeći dokumenti: Statut udruženja, godišnji obračun poslovanja Udruženja, zapisnici i odluke Skupštine, akti tekuće korespondencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Izmjene i dopune Statuta vršiti će se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Član 53.

Statut će se promijeniti u svim slučajevima kada se utvrdi da je u nesaglasnosti sa važećim propisima.

Član 54.

Tumačenje odredbi ovog Statuta vrši Skupština Udruženja.

Član 55.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.

Brčko, 09.03.2009.                                                            Predsjednik Skupštine

    Nedeljko Ristanić

Podelite sa prijateljima putem društvenih mreža ili emaila:

Comments are closed.